Regulamin

Home > Regulamin

Regulamin korzystania z komory normobarycznej Normobaric for Life w Osielsku

 

I. Stan zdrowia i przeciwwskazania

 1. Przed wejściem do komory normobarycznej (zwanej dalej „komorą”) osoba korzystająca zobowiązana jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami do korzystania z sesji z podwyższonym ciśnieniem parcjalnym tlenu (dalej „sesje”). Do przeciwwskazań należy: ostre zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha, zapalenie nerwu wzrokowego, nieodbarczona odma opłucnowa, ciąża, okres bezpośrednio po operacji zaćmy lub klatki piersiowej, infekcja wirusowa, hipoglikemia w połączeniu z cukrzycą, rozrusznik serca oraz inne wszczepione elektrostymulatory, bezdech senny, klaustrofobia w formie chorobowej, niewyleczone – większe ubytki w zębach, rozsiana choroba nowotworowa, stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających oraz lekarstw mogących powodować zaburzenia świadomości.
 2. Sesje nie są procedurą medyczną. Ze względu na zmienione parametry atmosfery oraz podwyższone ciśnienie, przebywanie w komorze może w indywidualny sposób wpływać na samopoczucie użytkowników komory. Wątpliwości, czy udział w sesjach jest wskazany przy konkretnych dolegliwościach lub chorobach, należy konsultować z lekarzem prowadzącym.
 3. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami należy potwierdzić przed pierwszą wizytą w komorze, podpisując stosowne oświadczenie.
 4. Wejście do komory po zapoznaniu się z przeciwwskazaniami i podpisaniu oświadczenia następuje na własną odpowiedzialność osoby korzystającej z komory.
 5. Osoby z infekcją górnych dróg oddechowych, ze względów epidemiologicznych oraz higienicznych, proszone są o odłożenie w czasie wizyty w komorze normobarycznej.
 6. Przed wejściem do komory należy powiadomić personel obsługujący o stanie zdrowia, ciąży, wolnej czynności akcji serca oraz indywidualnych współistniejących schorzeniach.

II. Przygotowanie do wizyty, wejście i przebywanie w komorze

 1. W dniu wizyty w komorze należy powstrzymać się od stosowania środków czystości i produktów kosmetycznych o mocno intensywnym zapachu, tj. perfumy, płyny do płukania odzieży itp.
 2. Odzież wierzchnią należy pozostawić w szafie w recepcji. Personel nie odpowiada za pozostawienie w niej rzeczy wartościowych (np. toreb, portfeli, telefonów, kluczy) oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
 3. Dopuszczalne jest wniesienie przez Klienta do komory przedmiotów typu: telefon, tablet, laptop, koc, poduszka, książka, gra planszowa, zabawka dziecięca nie wydająca dźwięków, butelka szklana lub bidon o pojemności nie przekraczającej 1 litra. Personel ma prawo odmówić wniesienia przedmiotów innych, niż wyszczególnione.
 4. Należy powstrzymać się od spożywania alkoholu i innych używek co najmniej przez 12 godzin przed sesją oraz palenia papierosów do 0,5 godziny przed i po sesji.
 5. Przed sesją należy przyjąć stosowane leki zgodnie z indywidualnym schematem leczenia.
 6. Klient zobowiązany jest do pojawienia się 10 minut przed wyznaczoną godziną sesji w komorze. Spóźnienie skutkuje odwołaniem rezerwacji.
 7. Wejście do i wyjście z komory odbywa się tylko przy bezpośrednim udziale personelu.
 8. Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń personelu.
 9. Standardowy czas pojedynczych sesji wynosi 2 godziny.
 10. Godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sesji podane są w zakładce KONTAKT na stronie www.normobaric.com.pl.
 11. Prosimy o poszanowanie ciszy i spokoju w trakcie sesji normobarycznej. Dźwięk w urządzeniach elektronicznych powinien być wyłączony lub wyciszony. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na włączenie telewizora, w razie zmiany kanału prosimy o uzgodnienie tego z pozostałymi uczestnikami sesji.
 12. Zabronione jest wrzucanie do toalety rzeczy innych niż papier toaletowy znajdujący się w toalecie. Wrzucenie m.in. podpasek, tamponów, ręcznika papierowego i resztek pokarmów może skutkować zalaniem komory. Kosztami usunięcia awarii obciążony zostanie Klient.
 13. Korzystanie z toalety i umywalki dozwolone jest wyłącznie wówczas, gdy jest zapalona zielona lampka zlokalizowana przy przycisku uruchamiającego spłukiwanie wody. Zapalona czerwona lampka oznacza bezwzględny zakaz korzystania z toalety i umywalki.

III. Rezerwacja terminu i płatności.

 1. Termin wizyty w komorze można zarezerwować z dowolnym wyprzedzeniem, kontaktując się z personelem obsługującym komorę drogą telefoniczną i mailową lub zgłaszając się osobiście do recepcji.
 2. W przypadku wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w komorze, użytkownik, który wyraził zgodę na kontakt w celach marketingowych, otrzyma SMS z przypomnieniem na 24 godziny przed wyznaczoną godziną wizyty.
 3. W przypadku wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w komorze, ewentualną rezygnację z należy zgłosić telefonicznie, mailem lub osobiście najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem i godziną sesji.
 4. W przypadku rezerwacji wizyty w ramach zakupionego karnetu, brak zgłoszenia rezygnacji we wskazanym terminie skutkuje rozliczeniem wizyty z karnetu.
 5. Płatność za korzystanie z komory należy uregulować w recepcji przed wejściem na sesję tlenoterapii. Możliwe jest dokonanie opłaty gotówką lub kartą.

IV. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność osób korzystających z komory

 1. Zabronione jest dotykanie aparatury oraz urządzeń wewnątrz komory. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie obowiązkiem pokrycia szkód tym wyrządzonych.
 2. Zabronione jest używanie otwartego ognia, iskrzenia oraz stosowania innych czynności mogących spowodować zapłon. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie obowiązkiem pokrycia szkód tym wyrządzonych.
 3. Zabronione jest wnoszenie do komory: zapalniczek, zapałek, e-papierosów, perfum, dezodorantów, powerbanków, ostrych narzędzi, napojów gazowanych, aparatów typu CPAC i BiPAP oraz innych elektronicznych urządzeń medycznych.
 4. W komorze oraz w recepcji obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz posiłków.
 5. Kontakt z personelem odbywa się przez intercom. Dostępne aparaty znajdują się: sali Relaks na stoliku, w sali VIP na ścianie przy drzwiach, w śluzie na ścianie przy drzwiach do komory. Prosimy o wybranie numeru 1, celem nawiązania kontaktu z recepcją.
 6. Za zniszczenia spowodowane działaniem Klienta niezgodnym z regulaminem, pełną odpowiedzialność finansową ponosi Klient.
 7. Dzieci poniżej 16 roku życia oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z sesji wyłącznie pod opieką rodzica bądź opiekuna. Opiekunowie mają obowiązek pilnowania swoich podopiecznych. Wszystkie zniszczenia dokonane przez te osoby pokrywają finansowo opiekunowie prawni.
 8. W przypadku potrzeby nagłego opuszczenia komory, należy powiadomić o tym personel przez intercom lub (wyłącznie w sytuacjach awaryjnych) przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się na ścianie przy drzwiach wejściowych w Sali Relaks. W ciągu 4 minut od przyciśnięcia przycisku nastąpi rozszczelnienie komory i automatyczne otworzenie drzwi. Uwaga! Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów ponownego napełnienia komory, w wysokości 4000 zł.
 9. W sytuacjach, w których stwierdzono by próbę skorzystania z komory wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu lub naruszania zasad korzystania z komory w trakcie sesji personel ma prawo odpowiednio odmówienia wstępu do komory lub nakazania opuszczenia komory. W przypadku nakazania opuszczenia komory z takich powodów, klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu należności za korzystanie z komory.
 10. W komorze oraz w recepcji zainstalowany jest monitoring. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z sesji w komorze, ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla zakładu pracy, mienia Klientów oraz ochrona dokumentacji administracyjnej. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów, innych niż wymienione wyżej. Zaznacza się, że monitoring będzie w jak najmniejszym stopniu ingeruje w prywatność Klientów.
 11. Personel może wymagać założenia maseczki jednorazowej ochronnej, jednorazowych ochraniaczy na obuwie oraz zdezynfekowania rąk pod wejściem do obiektu.
 12. Korzystanie z komory jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i stosowaniem się do panujących zasad.